Training & resources

for Iranians & Afghans in Europe

Elam's team in Europe assists churches in serving Persian (Farsi/Dari) speakers in their local congregations and cities.

تیم ایلام در اروپا ، جهت تجهیز و کمک به کلیساهای محلی درخدمت کردن،پرورش دادن و شاگردسازی فارسی زبانان(فارسی-دَری)

Afghans and Iranians are coming to Christ and joining local churches all over Europe. Our aim is to assist these churches in ministering to Afghans and Iranians. We form partnerships with local leaders to join forces in serving and training the Persian speakers in their congregations.

 

Our trainings are conducted on three levels to provide growth in living fruitful lives for Christ:


1. The root level: Raising followers

2. The branch level: Mobilizing Disciple-makers

3. The leaves level: Equipping leaders

 

Each training we offer consists of live online classes, digital small groups and personal self-study.  Based on Scripture, the sessions are both instructive, practical, interactive and led by experienced teachers and mentors from our Persian-speaking team, together with leaders from the local churches.

 

If you are interested in a further conversation about how we may assist your church or ministry, please feel free to contact europe@elam.com

 

​If you are already partnering with us, please consider making a donation to Elam to help us strengthen and expand the church in the Iran region and beyond. Thank you.

افغانها و ایرانی ها به عیسی مسیح ایمان می‌آورند و به کلیساهای محلی درسراسر اروپا می‌پیوندند. هدف ایلام این است که این کلیساها را برای خدمت به ایرانیان و افغانها کمک کند.ما با رهبران کلیساهای محلی درارتباط خواهیم بود تا آنها را برای خدمت و آموزش فارسی زبانان در جلسات کلیسایی‌شان کمک کنیم.

آموزش‌های ما در سه سطح انجام می شود تا فراهم کننده رشد در زندگی پرثمر برای مسیح باشد:

1. سطح پایه: پرورش شاگردان مسیح

2.سطح آماده سازی: آماده سازی شاگردسازان

3. سطح تکمیلی: تجهیز رهبران

 آموزشهای ارايه شده شامل کلاسهای زنده آنلاین، کارگروهی در گروههای کوچک و  مطالعه شخصی میباشد. همچنین این جلسات بر اساس کتاب مقدس ، آموزنده ، عملی ، تعاملی و با هدایت معلمان و مربیان باتجربه از تیم فارسی زبان ما، همراه با رهبران کلیساهای محلی برگزار می شود.

اگر علاقمند به کسب اطلاعات بیشتر درمورد چگونگی حمایت و کمک ما در رابطه کلیسای محلی خودتان هستید، لطفا از طریق ایمیل زیر با ما درتماس باشید: europe@elam.com

اگر در حال حاضر همکار ما هستید، لطفا حمایت مالی از ایلام را جهت تقویت و گسترش کلیساها در ایران و مناطق فراتر از آن مد نظر داشته باشید. با تشکر فراوان

Sign up to be the first to know about new courses and resources that are on offer for Persian speakers in Europe.

Got a question?

Drop us an email in English, German or Persian (Farsi).

TRAINING AFGHANS AND IRANIANS IN YOUR CHURCH

 

COURSES WE OFFER ON THREE LEVELS

Leaves level – equipping leaders

 • Leadership: ongoing monthly webinars about Christian leadership. 2 days of 3 hours.

 • Ministry skills: ongoing monthly webinars about specific tools and skills for ministry. 2 days if 3 hours.

 • Cultural understanding: ongoing teaching on the Western church and cultural differences in general.

 • Three-month course: a formative leadership course based on 5 C’s: Christ, Community, Character, Calling and Competency. Full-time study for three months. Offered as online, residential or combined program.

Branch level – mobilizing Disciple-makers

 • Hamsafar Intro: This course presents our hamsafar program and the principles of doing one-to-one discipleship. 2 days of 3 hours.

 • The Story of the Bible: a brief exposition of the narrative of the Bible. 8 days of 3 hours.

 • The Unfinished Story: explains the mission of God in Scripture and the call to missions today. 4 days of 2 hours.

 • Serving Christ: a week-long course about the call to serve Christ and how we may fulfil it. 7 days residential.

Root level – raising followers

 • Encountering Jesus: course explaining who Jesus is and how to follow him. 8 days of 3 hours online.

 • The 7 Signs: based on John's Gospel it presents the person of Jesus and what His identity means for our faith. 8 days of 3 hours online.

 • The "I am" course: based on John's Gospel it presents the ministry of Jesus and what it means for our identity. 8 days of 3 hours online.

 • Following Christ – a week-long course presenting the Gospel and the way it transforms our lives. 7 days residential.

Participants are required to complete the root level courses before they can join the next two levels. The third level is conducted in close relationship with local churches. The participants need admission into the core group network and be actively involved in ministry in their local church.​​

 

 
 
 

UPCOMING COURSES - د وره های پیشنهادی  

The courses currently available are listed below, with dates and times provided. Some webinars are one-day events while others run across several consecutive days or weeks.

We use Zoom as the platform for our webinars.

لطفا  دوره ای را که میخواهید در آن شرکت کنید انتخاب کرده ودرآن ثبت نام کنید. بعضی از دوره ها یک جلسه ای یا دو روزه ویا  بیشتر هستند. تاریخ و زمان مشخص شده است. پس از ثبت نام پیوندی دریافت میکنید که میتوانید از طریق آن به دوره انتخابی خود وارد شوید. تمام دوره ها از طریق برنامه زوم  برگزار میشوند. 

پیوند ورود به جلسه را روز قبل از دوره از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد.

لینک ورود به جلسات ممکن است در پوشه spam شما وارد شود. حتما روز برگزاری دوره هم inbox و هم spam را چک کنید. 

AVAILABLE RESOURCES

Besides our trainings, we offer many written and digital resources for ministry to Persian speakers. Download and browse our brochure to discover how we can help.

Root level courses    دوره های سطح ریشه

The Seven Signs
معجزات عیسی 

This root level course is built over the seven signs of Jesus in the gospel of John. The webinar shows how the signs recorded by John reveal the divine identity of Christ. Furthermore, the participants will understand what these revelations mean for our practical lives of faith as disciples of Jesus today. The course combines teaching with prayer, worship and interactive learning activities.

 

این دوره آموزشی از سطح آموزشهای پایه، براساس هفت آیت یا معجزه عیسی مسیح در انجیل یوحنا بنا شده است. این وبینار نشان میدهد که چطور آیات ثبت شده توسط یوحنا، هویت الهی عیسی مسیح را آشکار میسازد. همچنین شرکت کنندگان خواهند فهمید مکاشفه هویت الهی عیسی مسیح، چه معنایی برای زندگی ایمانی ما به عنوان شاگردان عیسی، به طورعملی دارد و شامل دعا، پرستش وفعالیتهای یادگیری تعاملی میباشد.

Time: Thursdays, 18.03 - 06.05.2021, 17:00 - 20:00 (CEST/GMT+2)

Registration

Encounters with Jesus
ملاقات با عیسی

This basic root level course goes through eight crucial stories of people encountering Jesus in the Gospel of Luke. The participants will learn to find points of identification with the different people groups of Jesus’ day. Furthermore, they will discover how encounters with Jesus bring his life transforming truth and power into people’s various situations even today. The course combines teaching with prayer, worship and interactive learning activities.

 

این دوره آموزشی از سطح آموزشهای پایه، هشت داستانِ مهم از افرادی که با عیسی ملاقات می کنند را در انجیل لوقا بررسی میکند. شرکت کنندگان یاد می گیرند نقاط مشترکی را در گروه های مختلف مردمِ زمان عیسی پیدا کنند. علاوه بر این، آنها پی میبرند، چگونه ملاقات با عیسی امروزه نیز حقیقت و قدرت تبدیل کننده خود را درزندگی و شرایط های مختلف افراد به همراه می آ ورد. این دوره شامل دعا، پرستش وفعالیتهای یادگیری تعاملی میباشد.

Time: Tuesday, 16.03 - 04.05.2021, 17:00 - 19:00 (CEST/GMT+2)

Registration

I am
من هستم‌های عیسی

This root level course is based on the seven “I am” saying in the gospel of John. It exposes how these sayings are rooted in the Old Testament and how they are revealing God’s character in Christ. It furthermore shows what these revelations means for our new identity in Christ and our everyday lives as His disciples. The course combines teaching with prayer, worship and interactive learning activities.

 

این دوره آموزشی از سطح آموزش‌های پایه، براساس هفت جمله‌ای است که عیسی خودش را در انجیل یوحنا با "من هستم" معرفی کرده است. نشان میدهد چطور ریشه و سرچشمه این جملات به عهد عتیق برمیگرد و  چگونه این جملات شخصیت خداوند را درعیسی آشکار میکنند. همچنین نشان میدهد که این مکاشفات برای هویت جدید ما در مسیح و زندگی هر روزه ما به عنوان شاگردانِ مسیح به چه معناست. این دوره شامل دعا، پرستش و فعالیتهای یادگیری تعاملی میباشد.

Time: Thursdays, 06.05 - 24.06.2021, 17:00 - 20:00 (CEST/GMT+2)

Registration

branch level courses      دوره های سطح شاخه

The story of the Bible
داستان انجیل

This branch level course goes through the Bible as a story of eight progressive parts stretching from Creation to the New World when Christ returns. It shows how the story of the Old and the New testament ties together and explains the progressive unfolding of God’s plan of salvation. Furthermore, it underscores that God is calling each of us to play a part in His great story. The course combines teaching with prayer, worship and interactive learning activities.

 

این دوره آموزشی از سطح آماده سازی، کل کتاب مقدس را درقالب داستانی متشکل از هشت قسمت مستمر و تدریجی، از زمان پیدایش تا پدید آمدن دنیایی جدید هنگام بازگشت مسیح مرور میکند. نشان میدهد که چطور عهد عتیق و عهد جدید باهم پیوند خورده و روند تدریجی داستان نجات خداوند را بیان میکند. علاوه بر این، تأکید می کند که خداوند هر یک از ما را فرا می خواند تا در داستان بزرگ او نقشی داشته باشیم. دوره شامل دعا، پرستش و فعالیتهای یادگیری تعاملی میباشد.

Time: Tuesday, 04.05 - 22.06.2021, 17:00 - 20:00 (CEST/GMT+2)

Registration

Hamsafar gathering
گردهمایی همسفران
Nr.9

More and more people in Europe are using 'Safar' to disciple new believers from Iran and Afghanistan. 

 

But being a Hamsafar ('co-traveller') for a new believer is not always easy. We need encouragement, advice and support to be faithful Hamsafars. That is why Elam in Europe is now starting online mentoring on Zoom for Persian-speaking Hamsafars.

You will need to have done at least the first three steps of 'Safar' to join the online mentoring.

 

هر روزه تعداد بیشتری از ایمانداران ایرانی و افغان در اروپا، درحال شاگردسازی نوایمانان با برداشتن قدمهای 'سفر' هستند. اما همسفر بودن همیشه آسان نیست. ما به عنوان همسفران نیاز به تشویق، مشورت و حمایت داریم تا یک همسفر وفادار بمانیم.به همین دلیل است که تیم ایلام در اروپا درحال حاضر اولین پنجشنبه هرماه، اقدام به برگزاری کلاسهای تقویتی دربین همسفران فارسی زبان از طریق برنامه زوم کرده است. لازم است به عنوان همسفر، حداقل سه قدم اول از سی قدم سفر را انجام داده باشید تا بتوانید دراین دوره شرکت کنید.

Time: Thursday, 04.03.2021, 18:00 - 20:00 (CEST/GMT+2)

Registration

تیم بانوان اروپا، با مسؤلیت خواهر مگدا برگزار  میکند

کنفرانس نیم روزه 

مریم، زنی هویت باخته با نامی جاودان

مفتخر هستیم که به اطلاع تمامی شما بانوان عزیز در اروپا برسانیم که در تاریخ شنبه ۲۷ فوریه  کنفرانسی در باره موضوع هویت زن با حضور دکتر مژده شیروانیان عزیز برگزار خواهیم کرد و به بررسی و تامل در زندگی مریم مجدلیه خواهیم پرداخت.

همه شما بانوان عزیز با هر سالی که از ایمانتان میگذرد به شرکت در این سمینار دعوت هستید.

 

Saturday, 27.02.21  11:00 -16:30 (CEST/GMT+2)

 

MINISTRY TEAM IN UK AND EUROPE -  همکاران

Dorothee Marsch

GB coordination and training

Hayley Ashe

Partnerships and UK coordination

Hamid Zare

Pastoring and training

Magda Montazami

Coordination and training

Kenneth Kühn

Area Director for Europe

Margretha Poulsen

Partnerships and team operations

Majid Alizadeh

Training and mentoring

Ladan Nouri

Training and mentoring

Bahareh Rahimi

Art ministry and worship

Mojtaba Darzi

Training and mentoring

Asafh Paz De Lira

Coordination and training

Arash Iranparasti

Training and mentoring

Darya Baniamerian

Worship 

Amir Aryaienezhad

Training and mentoring

Mohammad Hossein Nikzad

Training and mentoring

Niloufar Safavi

Coordination and training

 

If you are blessed by our ministry, a donation to Elam would help us do more to strengthen and expand the church in the Iran region and beyond.

در صورت تمایل و به عنوان تقدیر میتوانید هدیه ایی برای

:شرکت در این کلاسها پرداخت کنید

The mission of Elam is to strengthen

and expand the church in the Iran region and beyond.

Discover more at

www.elam.com

Privacy Notice         Cookie Policy        Contact

 • Schwarz Facebook Icon
 • Schwarz YouTube Icon